• Profesjonalni na rynku pracy! 

    Wsparcie uczniów i nauczycieli Technikum nr 1 w Konstancinie-Jeziornie
    oraz Technikum nr 2 w Górze Kalwarii

    Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, realizowany w ramach Działania 10.3. Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów.

    Partnerami Projektu są:

    • Grupa Szkoleniowo Doradcza Europlus Sp. z o.o.
    • Powiat Piaseczyński

    Wsparcie w ramach Projektu otrzymają:

    • Technikum Nr 1 w Konstancinie-Jeziornie funkcjonującego w ramach Zespołu Szkół
     im. Wł. St. Reymonta;
    • Technikum Nr 2 w Górze Kalwarii funkcjonującego w ramach Zespołu Szkół Zawodowych
     ​​​​​​​im. Marszałka F. Bielińskiego.

    Celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia min. 115 uczniów i uczennic ze wskazanych szkół. W ramach projektu realizowane będą: 

    • zajęcia specjalistyczne dla uczniów,
    • zajęcia z zakresu kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych,
    • staże uczniowskie.

    W ramach Projektu szkoły zostaną doposażone w sprzęt IT oraz narzędzia do realizacji kształcenia praktycznego. Zakupiony zostanie także sprzęt do pracowni informatycznych. Dodatkowo szkoleniami objęci zostaną nauczyciele szkół.

    Realizowane zajęcia mają na celu kształtowanie i rozwijanie właściwych postaw uczniów w zakresie kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej oraz postaw przedsiębiorczych. Pomogą także rozwinąć kompetencje niezbędne w przyszłości na rynku pracy.


    Wartość projektu: 1 127 314,68 zł
    Wysokość dofinansowania: 955 954,68 zł
    Termin realizacji projektu: 01.05.2021 r. - 31.12.2023 r.