Nawigacja

Aktualności Oferta edukacyjna Zasady rekrutacji Harmonogram Rekrutacja elektroniczna Badania dla kandydatów do technikum DZIEŃ OTWARTY

Rekrutacja 2022/2023

Zasady rekrutacji

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH DO ZESPOŁU SZKÓŁ IM. WŁ. ST. REYMONTA W KONSTANCINIE-JEZIORNIE

NA ROK SZKOLNY 2022/2023

 

 

 Podstawa prawna

 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami).
 2. Ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 roku (Dz. U. 2017 poz. 59
  z późniejszymi zmianami).
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego
  do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów, oraz § 6 ust.4 w związku
  z § 24 ust.3 pkt. 3 regulaminu Organizacyjnego Kuratorium Oświaty w Warszawie stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 27 Mazowieckiego Kuratora Oświaty
  z dnia 18 maja 2018 r. zmienionego zarządzeniem Nr 31 z dnia 22 maja 2019 r.
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 5. Zarządzenie Nr 3 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2022r.
  w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych, branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych i szkół dla dorosłych
  na rok szkolny 2022/2023.
 6. Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół im. Wł. St. Reymonta w Konstancinie-Jeziornie  nr 19/21/22 z dnia 1 lutego 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Rekrutacji do Zespołu Szkół im. Wł. St. Reymonta w Konstancinie-Jeziornie na rok szkolny 2022/2023.

 

 

I. ZASADY OGÓLNE

 1. Rekrutacja do Zespołu Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta zwanego dalej Zespołem, jest prowadzona z wykorzystaniem Elektronicznego Systemu Rekrutacji.
 2. Kandydaci do oddziałów klasy pierwszej składają w sekretariacie szkoły pierwszego wyboru wnioski wydrukowane z Systemu wraz z niezbędnymi dokumentami.
 3. Szkoła przyjmuje wyłącznie wnioski podpisane przez kandydata i rodziców/ prawnych opiekunów.
 4. W trakcie rekrutacji organizowanej z wykorzystaniem systemu elektronicznego:
  1. kandydat składając wniosek (podanie) w systemie elektronicznym, określa listę swoich preferencji przyjęcia do danego oddziału,
  2. kandydat wskazuje dowolną liczbę szkół, w nich dowolna liczbę oddziałów,
  3. kandydat zostaje przydzielony tylko do jednego z preferowanych oddziałów lub nie zostaje przyjęty do żadnego oddziału, jeśli do żadnego ze wskazanych oddziałów nie uzyskał wystarczającej liczby punktów,
  4. jeżeli kandydat uzyskał liczbę punktów, uprawniającą go do przyjęcia do większej liczby oddziałów - zostaje on przydzielony do tego i tylko tego oddziału, który znajduje się najwyżej na liście jego preferencji,
  5. kandydat, który zostanie zakwalifikowany do przyjęcia do oddziału, nie będzie umieszczony na listach do przyjęcia do oddziałów o niższych preferencjach, choćby spełniał kryteria przyjęć do tych oddziałów.
 5. Kandydat, umieszczony na liście zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły, składa oryginały świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, potwierdzające wolę podjęcia nauki w szkole.
 6. Kandydaci, ubiegający się o przyjęcie do Szkoły, są zobowiązani do zapoznania się ze Statutem Szkoły, który jest dokumentem regulującym działalność Zespołu, a z chwilą przyjęcia do Szkoły do jego przestrzegania.
 7. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych, dyrektor szkoły powołuje Szkolny Zespół d/s Rekrutacji, wyznacza jego przewodniczącego i określa zadania.

 

 

II. RODZAJE ODDZIAŁÓW

I Liceum Ogólnokształcące

 • klasa rehabilitacyjna – o rozszerzonym programie nauczania biologii i języka angielskiego,
 • klasa fizjoterapii – o rozszerzonym programie nauczania biologii i języka angielskiego,
 • klasa biznesowo-językowa – o rozszerzonym programie nauczania matematyki,  języka angielskiego i języka niemieckiego,
 • klasa ogólna – o rozszerzonym programie nauczania geografii i języka angielskiego.

Technikum Nr 1

Klasa kształcąca w zawodzie:

 • technik logistyk – o rozszerzonym programie nauczania języka angielskiego.

      We wszystkich oddziałach, obowiązkowym językiem obcym nowożytnym jest język angielski prowadzony w grupach na dwóch poziomach zaawansowania (przydział uczniów do grup zostanie przeprowadzony na początku roku szkolnego na podstawie sprawdzianu kompetencji).  Drugi język  jest wybierany przez ucznia spośród języka niemieckiego i języka hiszpańskiego. Dla klasy biznesowo – językowej dodatkowym językiem obcym na poziomie podstawowym jest język hiszpański.

Grupy z drugiego języka obcego nowożytnego są tworzone po ustaleniu list uczniów w oddziałach.  Drugi język jest prowadzony w grupach na jednym poziomie zaawansowania.
W przypadku zbyt dużej liczby chętnych do grupy z drugiego języka o zakwalifikowaniu  do niej decydować będzie łączna liczba punktów w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

 

III. KRYTERIA REKRUTACJI

1.  Zajęcia edukacyjne punktowane w rekrutacji:

     do wszystkich oddziałów:

 •  język polski,
 •  matematyka,
 •  język obcy nowożytny na poziomie podstawowym (najwyższa ocena),

     do danego oddziału:

 •  klasa rehabilitacyjna: biologia, 
 •  klasa fizjoterapii: biologia,
 •  klasa biznesowo – językowa: matematyka lub informatyka ( wyższa ocena), 
 •  klasa ogólna: geografia,
 •  technik logistyk: geografia lub informatyka (wyższa ocena).

2.  Kandydaci w postępowaniu rekrutacyjnym mogą otrzymać określoną liczbę punktów (max. 200 pkt), które przyznawane są za:

 • oceny uzyskane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, oceny z 4 zajęć edukacyjnych punktowanych w rekrutacji przelicza się następująco:
 • celujący 18 punktów
 • bardzo dobry 17 punktów
 • dobry 14 punktów
 • dostateczny 8 punktów
 • dopuszczający 2 punkty

 

 • egzamin ósmoklasisty

 

 • wynik przedstawiony w procentach z: języka polskiego i matematyki – mnoży się przez 0,35
 •  języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym – mnoży się przez 0,3.
 • szczególne osiągnięcia w tym:
 • za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem, przyznaje się
  7 punktów.
 • szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie zawody
  i konkursy – 18), w tym:

 

 

 • Zawody i konkursy:

finalista konkursu przedmiotowego ponad wojewódzkiego

10 punktów

laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego ponadwojewódzkiego

7 punktów

finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego ponadwojewódzkiego

5 punktów

finalista min. dwóch konkursów przedmiotowych wojewódzkich

10 punktów

laureat min. dwóch konkursów tematycznych lub interdyscyplinarnych wojewódzkich

7 punktów

finalista min. dwóch konkursów tematycznych lub interdyscyplinarnych wojewódzkich

5 punktów

finalista konkursu przedmiotowego wojewódzkiego

7 punktów

laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego wojewódzkiego

5 punktów

finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego wojewódzkiego

3 punkty

 

 • uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione powyżej, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

Międzynarodowym

4 punkty

Krajowym

3 punkty

Wojewódzkim

2 punkty

Powiatowym

1 punkt

 

 • aktywność społeczna w tym aktywność na rzecz środowiska szkolnego,
  w szczególności w formie wolontariatu - 3 punkty.

W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, fizyki, informatyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej zgodnie z zapisami w rozporządzeniu MEN z dnia 21 sierpnia 2019r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów dla kandydatów będących absolwentami szkoły podstawowej oraz Zarządzenia Nr 3 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2022 r w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych liceów, techników, szkół branżowych I stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych na rok szkolny 2022/2023. Na dalszym etapie postępowania rekrutacyjnego, w wypadku równorzędnych wyników rekrutacji, jeżeli po jego zakończeniu Szkoła nadal będzie dysponować wolnymi miejscami, brane są pod uwagę następujące kryteria:

 • wielodzietność rodziny kandydata,
 • niepełnosprawność kandydata,
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 •  niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa  kandydata,
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 •  objęcie kandydata pieczą zastępczą.

W/w kryteria mają jednakową wartość. Warunki oraz tryb przyjmowania dokumentów określa Załącznik Nr 1. We wszystkich przypadkach nieobjętych niniejszymi postanowieniami decyzje podejmuje Szkolny Zespół ds. Rekrutacji, a zatwierdza dyrektor szkoły.

 

IV. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wniosek o przyjęcie do szkoły wydrukowany z Elektronicznego Systemu Rekrutacji.
 2. Wydrukowany i podpisany wniosek należy złożyć osobiście do komisji rekrutacyjnej lub w zamkniętej kopercie do skrzynki z napisem "REKRUTACJA" w holu szkoły w terminach podanych w harmonogramie lub drogą elektroniczną na adres email: rekrutacja@zskj.pl
 3. Dla absolwentów szkoły podstawowej: świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
 4. Dla wszystkich kandydatów: trzy aktualne fotografie (30x42 mm) z danymi
  na odwrocie (imię i nazwisko, data urodzenia) składane wraz z oryginałami dokumentów.
 5. Dokumenty potwierdzające osiągnięcia w konkursach przedmiotowych i olimpiadach.
 6. Dokumenty potwierdzające osiągnięcia sportowe i artystyczne na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim, wojewódzkim i powiatowym.
 7. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki
  w zawodzie technik logistyk.
 8. Pisemne oświadczenia woli (potwierdzenie wyboru szkoły, rezygnacja z ubiegania się o przyjęcie do szkoły w przypadku odebrania dokumentów).
 9. Oryginały w/w dokumentów kandydat składa po zakwalifikowaniu się do szkoły

 

 

V. PROCEDURA ODWOŁAWCZA

W terminie 7 dni od ogłoszenia listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rodzic lub opiekun prawny kandydata może wystąpić do Szkolnego Zespołu ds. Rekrutacji z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły. Uzasadnienie sporządza się w ciągu 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica lub opiekuna prawnego kandydata z wnioskiem. Uzasadnienie powinno zawierać liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym. Rodzic lub opiekun prawny kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia Szkolnego Zespół ds. Rekrutacji, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. Dyrektor rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od dnia otrzymania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

 

VI. HARMONOGRAM REKRUTACJI

Harmonogram rekrutacji stanowi Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 3 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2022 r. dostępny pod poniższym adresem:

 

https://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja-do-szkol/16251,Terminy-przeprowadzania-postepowania-rekrutacyjnego-i-postepowania-uzupelniajace.html

 

 

Szkolny Zespół ds. Rekrutacji

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta
  ul. Mirkowska 39
  05-520 Konstancin - Jeziorna

  https://reymont.edupage.org

 • 22 756-42-81
  22 756-42-68
  Fax: 22 756-45-40

Galeria zdjęć