Nawigacja

Rozkład dzwonków Zajęcia pozalekcyjne Zasady oceniania Samorząd szkolny Szkolny zestaw podręczników Konkursy Projekty Egzaminy poprawkowe

Uczniowie

Projekty

Projekt: Atrakcyjni na rynku pracy

Planowany okres realizacji: od 01.01.2018 r. do 30.09.2020 r.

Projekt jest odpowiedzią na indywidualnie zdiagnozowane zapotrzebowanie 6 szkół kształcenia zawodowego z Piaseczna, Konstancina-Jeziorny, Góry Kalwarii, Sokołowa Podlaskiego i Golądkowa.

W wyniku spotkań Lidera projektu (UPEMI) z Dyrekcją szkół ustalono najbardziej efektywne rozwiązania w zakresie zdiagnozowanych potrzeb rozwojowych uczniów i uczennic w obszarze kształcenia zawodowego jak i szkół, w tym oczekiwań pracodawców i potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy.

Projekt dedykowany jest 731 uczniom i 43 nauczycielom ze szkół:

 1. Zespół Szkół im. W.S. Reymonta, ul. Mirkowska 39, 05-510 Konstancin-Jeziorna
 2. Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. C. Plater-Zyberkówny, ul. Chyliczkowska 20, 05-500 Piaseczno 
 3. Zespół Szkół Zawodowych im. ppor. E. Gierczak, ul. Dominikańska 9E, 05-300 Góra Kalwaria
 4. Zespół Szkół nr 1, ul. Szpitalna 10, 05-500 Piaseczno
 5. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej, Golądkowo 41G, 06-120 Golądkowo
 6. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W.S. Reymonta, ul. Henryka Oleksiaka "Wichury" 3, 08-300 Sokołów Podlaski

 

Za główne formy wsparcia obrano realizację staży/praktyk zawodowych, organizację dodatkowych zajęć, warsztatów i kursów specjalistycznych zawodowych w tym także prowadzonych na uczelniach, doposażenie pracowni do nauki przedmiotów zawodowych oraz wsparcie nauczycieli kształcenia zawodowego.

Efektem wsparcia będzie nabycie/podniesienie przez uczniów tych szkół kompetencji, umiejętności oczekiwanych przez pracodawców lokalnego/regionalnego rynku pracy. Celem projektu jest dostosowanie kompetencyjne które, uatrakcyjni ich jako pracowników, tym samym zwiększą się ich szanse na rynku pracy. Działania zostaną wzmocnione poprzez zapewnienie w szkołach warunków odzwierciedlających naturalne środowisko pracy.

Wszystkie formy bezwzględnie będą realizowane na każdym ich etapie w ścisłej współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w tym przede wszystkim z potencjalnymi pracodawcami absolwentów szkół.

Cel główny: Dostosowanie kompetencji i kwalifikacji zawodowych 731 uczniów/uczennic (372K/359M), podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych 43 Nauczycieli oraz podniesienie jakości zaplecza technicznego w 6 szkołach w odpowiedzi na zapotrzebowanie i oczekiwania lokalnych i regionalnych pracodawców we współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym.

Cel szczegółowy 1: Podniesienie umiejętności i kompetencji praktycznych

zawodowych 606 uczniów i uczennic, we współpracy z pracodawcami dzięki organizacji staży/praktyk zawodowych.

Cel szczegółowy 2: Podniesienie umiejętności, kompetencji zawodowych 731 uczniów i uczennic, we współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym w

obszarze realizacji szkoleń, zajęć i warsztatów specjalistycznych.

Cel szczegółowy 3: Dostosowanie 21 pracowni praktycznej nauki zawodu do rzeczywistych warunków środowiska pracy.

Cel szczegółowy 4: Podniesienie kompetencji, kwalifikacji i umiejętności 43 nauczycieli/ek niezbędnych do efektywnego nauczania zawodu.

Cel szczegółowy 5: Udoskonalenie w 2 szkołach poradnictwa zawodowego dzięki podniesieniu kwalifikacji nauczycieli.

Cele stanowią odpowiedź na przeprowadzone przez Szkoły oraz UPEMI analizy problemowe 6 szkół. Diagnozy uwzględniają potrzeby i możliwości w zakresie umiejętności, kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów oraz nauczycieli, rozwój współpracy z otoczeniem, funkcjonowania lokalnego i regionalnego rynku pracy i tworzenia w szkołach warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy przy jednoczesnej analizie zachowania trwałości działań zrealizowanych w ramach projektu.

Zaplanowane działania stanowią uzupełnienie dotychczasowej oferty szkoły skierowanej do uczniów i nauczycieli i przyczynią się one wyposażeniu uczniów i nauczycieli w kompetencje, umiejętności i kwalifikacje praktyczne jak i teoretyczne zawodowe co stanowi odpowiedź na zgłoszone zapotrzebowanie kompetencyjne pracodawców.

Zrealizowane działania przewidziane w ramach projektu, spowodują uatrakcyjnienie absolwentów jako przyszłych pracowników, zwiększając ich szansę na rynku pracy a tym samym wzmocnią ich zdolność zatrudnieniową. Wobec tego realizacja celów projektowych wpłynie pozytywnie na osiągnięcie celu.

Wartość projektu: 4 466 719, 07 zł. Dofinansowanie: 4 020 046, 07 zł, w tym 3 573 375,26 zł otrzymanych ze środków Unii Europejskiej.

REGULAMIN_REKRUTACJI_I_UCZESTNICTWA_W_PROJEKCIE.pdf

 

 

Projekt: Liderzy zmian – wsparcie dla uczniów Liceów Ogólnokształcących w powiecie piaseczyńskim

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, realizowany w ramach Działania 10.1. Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1. Edukacja ogólna.

Partnerami Projektu są:

• Grupa Szkoleniowo Doradcza Europlus Sp. z o.o.

• Powiat Piaseczyński

Wsparcie w ramach Projektu otrzyma Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w Konstancinie-Jeziornie. Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji kluczowych i cyfrowych naszych uczniów oraz umiejętności i postaw ułatwiających funkcjonowanie w przyszłości na rynku pracy. W ramach projektu zrealizujemy dodatkowe zajęcia (zajęcia z matematyki, biologii, języka angielskiego, informatyki, przedsiębiorczości, koło teatralne, trening umiejętności społecznych). Doposażymy również pracownie przedmiotowe w szkołach (m.in. laptopy, tablice interaktywne, materiały dydaktyczne). W ramach projektu planowane są także szkolenia i studia podyplomowe dla nauczycieli.

Realizowane zajęcia mają na celu kształtowanie i rozwijanie właściwych postaw uczniów w zakresie kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej. Nauczyciele będą mieć możliwość nabycia kompetencji i doskonalenia swoich umiejętności w korzystaniu z najnowszych narzędzi wspierających edukację oraz budowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych i właściwych postaw.

Realizacja zajęć rozpocznie się we wrześniu 2019 r., zakończy w czerwcu 2021 r.


Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta
  ul. Mirkowska 39
  05-520 Konstancin - Jeziorna

  www.zskj.pl

 • 22 756-42-81
  22 756-42-68
  Fax: 22 756-45-40

Galeria zdjęć