Nawigacja

Rozkład dzwonków Zajęcia pozalekcyjne Zasady oceniania Samorząd szkolny Szkolny zestaw podręczników Konkursy Projekty Egzaminy poprawkowe

Uczniowie

Projekty

Profesjonalni na rynku pracy! Wsparcie uczniów i nauczycieli Technikum nr 1 w Konstancinie-Jeziornie oraz Technikum nr 2 w Górze Kalwarii

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, realizowany w ramach Działania 10.3. Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów.

Partnerami Projektu są:

 • Grupa Szkoleniowo Doradcza Europlus Sp. z o.o.
 • Powiat Piaseczyński

 

Wsparcie w ramach Projektu otrzymają:

 • Technikum Nr 1 z Konstancina-Jeziorna funkcjonującego w ramach Zespółu Szkół im. W.Reymonta;
 • Technikum Nr 2 z Góry Kalwarii z funkcjonującego w ramach Zespołu Szkół Zawodowych im. Marszałka F. Bielińskiego.

Celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia min. 115 uczniów i uczennic ze wskazanych szkół. W ramach projektu realizowane będą:

 

 • zajęcia specjalistyczne dla uczniów,
 • zajęcia z zakresu kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych,
 • staże uczniowskie.

 

W ramach Projektu szkoły zostaną doposażone w sprzęt IT oraz narzędzia do realizacji kształcenia praktycznego. Zakupiony zostanie także sprzęt do pracowni informatycznych.

Dodatkowo szkoleniami objęci zostaną nauczyciele szkół.

 

Realizowane zajęcia mają na celu kształtowanie i rozwijanie właściwych postaw uczniów w zakresie kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej oraz postaw przedsiębiorczych. Pomogą także rozwinąć kompetencje niezbędne w przyszłości na rynku pracy.


Wartość projektu:  1 127 314,68
Wysokość dofinansowania: 955 954,68
Termin realizacji projektu: 01.05.2021 - 31.12.2023

 

Projekt: Liderzy zmian – wsparcie dla uczniów Liceów Ogólnokształcących w powiecie piaseczyńskim

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, realizowany w ramach Działania 10.1. Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1. Edukacja ogólna.

Partnerami Projektu są:

• Grupa Szkoleniowo Doradcza Europlus Sp. z o.o.

• Powiat Piaseczyński

Wsparcie w ramach Projektu otrzyma Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w Konstancinie-Jeziornie. Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji kluczowych i cyfrowych naszych uczniów oraz umiejętności i postaw ułatwiających funkcjonowanie w przyszłości na rynku pracy. W ramach projektu zrealizujemy dodatkowe zajęcia (zajęcia z matematyki, biologii, języka angielskiego, informatyki, przedsiębiorczości, koło teatralne, trening umiejętności społecznych). Doposażymy również pracownie przedmiotowe w szkołach (m.in. laptopy, tablice interaktywne, materiały dydaktyczne). W ramach projektu planowane są także szkolenia i studia podyplomowe dla nauczycieli.

Realizowane zajęcia mają na celu kształtowanie i rozwijanie właściwych postaw uczniów w zakresie kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej. Nauczyciele będą mieć możliwość nabycia kompetencji i doskonalenia swoich umiejętności w korzystaniu z najnowszych narzędzi wspierających edukację oraz budowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych i właściwych postaw.

Realizacja zajęć rozpocznie się we wrześniu 2019 r., zakończy w czerwcu 2021 r.


Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta
  ul. Mirkowska 39
  05-520 Konstancin - Jeziorna

  www.zskj.pl

 • 22 756-42-81
  22 756-42-68
  Fax: 22 756-45-40

Galeria zdjęć