• Rekrutacja uzupełniająca

     • Do tych którzy jeszcze się wahają.

      Rekrutacja uzupełniająca do naszej szkoły odbywa się tradycyjnie papierowo, natomiast do szkół prowadzonych przez Miasto Stołeczne Warszawę odbywa się w systemie elektronicznym.

      W związku z tym kandydaci, którzy będą chcieli wziąć udział w rekrutacji do szkół warszawskich, logują się na swoje dotychczasowe konta, wypełniają wniosek (widząc szkoły warszawskie) i składają do szkoły I wyboru. Jeżeli kandydat chciałby również przystąpić do rekrutacji do szkół prowadzonych przez Powiat Piaseczyński, musi złożyć wniosek w formie papierowej w wybranej szkole, która dysponuje wolnymi miejscami.

      W terminie 3-5 sierpnia 2021 r. kandydaci do naszej szkoły składają wniosek w formie papierowej wraz z załącznikami (kopia świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, oświadczenie o wielodzietności, oświadczenie o samotnym wychowywaniu, objęcie pieczą zastępczą, orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego) do skrzynki z napisem „REKRUTACJA” umieszczonej w holu głównym szkoły.

      _____________________________________________________________________________________

     • Rekrutacja 2021/2022 - potwierdzanie woli nauki

     • Komisja rekrutacyjna przyjmuje dokumenty:

      - oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

      - oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

      trzy aktualne fotografie (30x42 mm) z danymi na odwrocie (imię i nazwisko, data urodzenia)

      - karty zdrowia

      - zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w zawodzie technik logistyk

      w terminie 23-30 lipca 2021 r. w godz. 8.00-15.00.

      _____________________________________________________________________________________